• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Shalli

Gjatë muajit shkurt dhe mars 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Mësimdhënëset dhe nxënësit së bashku diskutuan për veshmbathjet e ngrohta dimërore dhe nëpërmjet këngës ”Veshje e ngrohtë” zbuluan temën e aktivitetit ditor. Gjatë realizimit të aktivitetit ditor “Shalli“, nxënësit bashkëpunuan me njëri tjetrin dhe duke shfrytëzuar materiale të ndryshme krijuan punime në formë të shallit. Me ndihmën e mësimdhënësve, nxënësit gjithashtu thurën shalle duke përdorur fill leshi me ngjyra të ndryshme.

Qëllimet e aktiviteteve janë: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grupin me strukturë heterogjene etnike, njoftimi i nxënësve me bazat e qëndisjes si mënyre e krijimtarisë shprehëse, realizimi me durim i detyrave nga fusha e artit, si dhe krijimi i stilit personal dhe shprehjes gjatë dizajnimit dhe krijimit.

Lulebore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi dhe mësimdhënësit Valentina Blagoevska Petrushevska dhe Rejhan Rushiti, bashkë me nxënësit e tyre realizuan aktivitete jashtëmësimore të përbashkëta nga Sekcioni i Artit.

Nëpërmjet këtij aktiviteti, nxënësit e të dy tandemëve patën mundësi të njoftohen me njëri tjetrin dhe të bashkëpunojnë gjatë kryerjes së detyrave. Ata pastruan panonë nga punimet e vjetra, prenë letra në formë të luleborës dhe së bashku i ngjitën në pano, në korridorin e shkollës.

Qëllimet e aktiviteteve janë: nxitja e bashkëpunimit të suksesshëm në grup dhe në tandem, mbështetja e klimës pozitive sociale-emocionale në grup, aftësimi i nxënësve për marrëveshje konstruktive reciproke, nxitja e kreativitetit dhe origjinalitetit fëmijëror si dhe zhvillimi i qasjes së përgjegjshme dhe aktive ndaj detyrave në grup.

Harabeli gri

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Daniela Mladenovska dhe Teuta Bediu realizuan aktivitetin “Harabeli gri” në kuadër të temës mujore “Bora e parë” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore për klasën e parë.

Aktiviteti filloi me lojëra hyrëse, pastaj nxënësit punuan në grupe dhe duke shfrytëzuar materiale të ndryshme prenë, ngjitën dhe formësuan harabela dhe shtëpiza për harabela.

Qëllimet e aktivitetit janë: stimulimi i imagjinatës kreative tek nxënësit, njohja dhe emërtimi i drejtë i sipërfaqeve dhe mjeteve për pikturim dhe aftësimi i nxënësve për organizimin e pavarur të elementeve në hapësirë (relacionet hapësinore lart-poshtë, djathtas-majtas).

Aktivitete hyrëse

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi, së bashku me nxënësit e klasës së parë dhe të dytë realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore me anë të të cilave njoftuan nxënësit me modelin Nansen për arsim interkulturor.

Aktivitetet ishin të shoqëruara me lojëra të ndryshme hyrëse qëllimi i të cilave ishte që nxënësit të njoftohen mes veti, të bashkëpunojnë gjatë realizimit të tyre dhe të zhvillohet klimë pozitive për punë. Nxënësit treguan interesim dhe gatishmëri për pjesëmarrje në aktivitete.

Shtëpiza eskimeze

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Syzana Spahiu dhe Gjurgjica Marinova bashkë me nxënës të klasës së parë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Përjetime dimërore” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Realizimi i aktiviteteve ditore Shtëpiza eskimeze filloi me lojëra hyrëse. Nxënësit të ndarë në dy grupe bashkëpunuan me njëri tjetrin. Në hamer formuan shtëpiza eskimezësh duke shfrytëzuar kokrra fasuleje dhe kokoshka.

Qëllimet e aktiviteteve janë: nxitja e kuriozitetit për krijimtari figurative me gjësende të ndryshme jo standarde, ushtrimi i saktësisë dhe durimit gjatë prerjes, palosjes së letrës dhe ngjitjes së llojeve të ndryshme të kokrrave, përforcimi i marrëdhënieve bashkëpunuese në mes të anëtarëve të grupit si dhe aftësimi i nxënësve për modelim dhe konstruim me materiale të ndryshme.

Traditat

Gjatë muajit janar dhe shkurt 2019, mësimdhënëset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Traditat” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Për realizimin e aktiviteteve ditore Dasma tradicionale maqedonase dhe Dasma tradicionale shqiptare, nxënësit shikuan video kur vërejtën traditat që përfshihen në dasma, krijuan punime në formë të ftesave dhe zbukurime tipike për dasmë, luajtën lojëra me karakter garues si dhe vallëzuan valle tradicionale maqedonase dhe shqiptare.

Qëllimet e këtyre aktiviteteve janë: promovimi i identitetit kulturor përmes njohjes me dasmat tradicionale maqedonase dhe shqiptare, marrja e informatave rreth traditave të ndryshme të dasmave maqedonase dhe shqiptare, kultivimi i dashurisë ndaj vendlindjes dhe respektimi i dallimeve kulturore në R. e Maqedonisë, nxitja e respektit, ndihmës dhe bashkëpunimit gjatë realizimit të aktiviteteve si dhe zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë gjatë mësimit nëpërmjet lojërave.

Çorape dimërore

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Mësimdhënëset dhe nxënësit së bashku diskutuan për veshmbathjet e ngrohta dimërore dhe nëpërmjet teknikës ‘stuhi idesh’ zbuluan temën e aktivitetit ditor. Gjatë realizimit të aktivitetit ditor “Çorape dimërore“, nxënësit bashkëpunuan me njëri tjetrin dhe duke përdorur fill leshi me ngjyra të ndryshme, krijuan punime në formë të çorapeve të leshit.

Qëllimet e aktiviteteve janë: përkrahja e komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv mes nxënësve dhe arsimtarëve nga dy bashkësi të ndryshme etnike, shtytja e kreativitetit dhe origjinalitetit tek nxënësit përmes shprehjes dhe krijimtarisë artistike, njoftimi i nxënësve me bazat e qëndisjes si mënyre e krijimtarisë shprehëse, si dhe zhvillimi i motorikës së imët dhe precizitetit gjatë qëndisjes së formave të thjeshta.

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi