• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Aktivitete festive të fundvitit ne shkollat Nansen
Delegacioni ndërkombëtar viziton Sh.f. “Bratstvo”

Më 2 nëntor 2018, një delegacion ndërkombëtar i përbërë nga z. Geir Håkon Johansen, Sekretar i parë i Ambasadës Norvegjeze në Beograd, z. Steinar Bryn, themelues i Nansen dialog rrjetit, znj. Ingrid Vik, nga Scanteam Novegji, znj. Simone Filipini, drejtoreshë e Institutit Holandez për Demokraci të shoqëruar nga stafi i QDN Shkup vizituan një nga shkollat e modelit ​​Nansen, shkollën fillore “Bratstvo” në komunën e Karposhit, Shkup. Delegacioni u mirëprit nga znj. Jadranka Popovski, Drejtore e shkollës, znj. Marina Haxhipanzova, pedagoge, z. Andrej Manolev, kryetar i këshillit bashkiak të Karposhit, znj. Gordana S. Zafirovska nga sektorit për çështjet e interesit publik në Komunën e Karposhit.

Delegacioni vizitoi klasat Nansen dhe takua me nxënësit, mësuesit dhe personelin e shkollës për të diskutuar transformimin pozitiv të hapësirave shkollore dhe përfitimet nga zbatimi i modelit Nansen për arsimim interkulturor. Përmes dëshmive të mësimdhënësve dhe nxënësve të përfshirë në aktivitetet e modelit Nansen, delegacioni kishte mundësi të informohet për përfitimet kyçe nga zbatimi i modelit në krijimin e një ambienti të integruar dhe mikpritës shkollor, si dhe duke mundësuar integrimin e suksesshëm të nxënësve, mësimdhënësve, stafit shkollor dhe prindërve të prejardhjeve të ndryshme etnike, fetare dhe sociale.

Delegacioni përcolli mesazhe inkurajuese dhe motivues dhe shprehu mbështetjen dhe admirimin e tyre nga aktivitetet e zbatuara nën menaxhimin dhe mbikëqyrjen e QDN Shkup.

Drejtorë të shkollave nga Bosnja dhe Hercegovina në vizitë të QDN Shkup

Më 15 tetor 2018, grupi i përbërë nga drejtorë të shkollave fillore nga Bosnja dhe Hercegovina si dhe përfaqësuese e QDN Prijedor vizituan QDN Shkup dhe Qendrën e Trajnimit, ku u informuan më detajisht me punën në shkollat Nansen, levërditë nga modeli Nansen për arsim interkulturor, si dhe punën e Qendrës së Trajnimit për arsim interkulturor. Grupi ishte i përbërë nga Svetlana Radakoviq Ruzhiqiq, drejtore e shkollës fillore “Mlladen Stojanoviq”, Ljubijë, Prijedor, Maja Bjeljac, drejtore e shkollës fillore “Cirilo i Metodije”, Trnopolj, Prijedor, Zinajda Pasgagiq- Haxhiq, drejtore e shkollës fillore “Fajtovci”, Sanski Most and Tanja Milovanoviq nga zyra e QDN Prijedor.
Grupi vizitoi një nga shkollat më të suksesshme që punon sipas modelit Nansen për arsim interkulturor, shkolla fillore komunale “Goce Dellçev” në Gostivar. Vizita në shkollë u organizua nga ekipi i QDN Shkup, mësimdhënësit dhe nxënësit e përfshirë në aktivitetet interkulturore Nansen. Të ftuarit patën mundësinë të ndjekin aktivitetet jashtëmësimore interkulturore të cilat zhvillohen në dy gjuhë, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe në mënyrë që të njihen me metodologjinë e mësimdhënies të aplikuar në grupe etnikisht të përziera.
The group visited one of the most successful schools that works according to the Nansen model for intercultural education, the municipal primary school Goce Delcev in Gostivar. The visit to the school was organized by the NDC Skopje team, teachers and students included in the Nansen intercultural activities. The guests had the opportunity to attend the intercultural extracurricular activities that are carried out bilingually, in Macedonian and Albanian language in order to get more closely acquainted with the teaching methodology applied in ethnically-mixed groups of students.

Ushqehemi shëndetshëm dhe jetojmë shëndetshëm

03.10.2018 (grupi i parë) dhe 10.10.2018 (grupi i dytë)

Tandemi: Olivera Gjorgjioska dhe Ardijana Ziberi

Objektivat e aktivitetit:

Inkurajimi i respektit dhe bashkëpunimit mes nxënësve;
Zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë në realizimin e lojërave jashtëmësimore;
Njohja me rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm në jetën e përditshme;
Njohja me rëndësinë e një diete cilësore për rritjen dhe zhvillimin e duhur;
Thellimi i shprehive kulturore dhe higjienike në përgatitjen dhe konsumimin e frutave dhe perimeve.

Aktiviteti ditor: Vitaminat

03.10.2018 (grupi i parë) dhe 10.10.2018 (grupi i dytë)

Tandemi: Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi

Objektivat e aktivitetit:

Inkurajimi i respektit dhe bashkëpunimit mes nxënësve;
Zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë në realizimin e lojërave jashtëmësimore;
Njohja me rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm në jetën e përditshme;
Njohja me rëndësinë e një diete cilësore për rritjen dhe zhvillimin e duhur;
Thellimi i shprehive kulturore dhe higjienike në përgatitjen dhe konsumimin e frutave dhe perimeve.

Ndahet mirënjohje për psikologen shkollore pranë Sh.f.K “Goce Dellçev” Gostivar

Më 10 tetor, 2018 Qendra për Dialog Nansen Shkup ndau mirënjohje për znj. Gordana Nastovska psikologe në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Mirënjohja u prezantua nga drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski në shenjë falënderimi për bashkëpunim të vazhdueshëm, angazhimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të realizuara në kuadër të modelit Nansen për arsimim interkulturor në suaza të shkollës fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. Përveç bashkëpunim me nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, QDN Shkup i jep rëndësi të veçantë bashkëpunimit dhe konsultimeve me shërbimet profesionale të shkollave, si thelbësore për mbështetjen e procesit të rregullt arsimor dhe të gjitha aktivitetet jashtëmësimore me karakter interkulturor.

Jorealja në përrallat

Në 2 dhe 9 tetor 2018 mësimdhënëset Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe realizuan aktivitetin ditor “Shtrigat” me nxënësit e klasave të dyta si pjesë e temës mujore “Jorealja në përrallat”. Aktiviteti u realizua me nxënësit e grupit 1 dhe 2.

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi