• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Publikime

Program vjetor për klasën 1-3 aktivitete të integruara jashtëmësimore

Doracak
101 lojëra

Doracak për
prindër

Program vjetor për klasën 4-6 aktivitete të integruara jashtëmësimore

Si deri te
arsimi interkulturor

Broshura për
Nansen Modelin

Program vjetor për klasën 7-9 aktivitete të integruara jashtëmësimore

Doracak për
realizues

Program vjetor për klasën 1-4 aktivitete të integruara jashtëmësimore

Praktikum për realizues
të MNAI