• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Programet për prindër

Prindërit të cilët i përkrahin fëmijët e tyre gjatë procesit ekukativo-arsimor kanë rol të rëndësishëm në përmirësimin e rezultateve dhe sjelljes së fëmijëve. Përfshirja aktive e prindërve në shkollë mund të ndihmojë për promovimin e ambientit për mësim në të cilin nxënësit mund të lidhen në mënyrë pozitive me stafin e shkollës dhe me moshatarët e tyre.

Shkollat të cilat zbatojnë modelin Nansen për arsim interkulturor kanë leverdi nga zhvillimi i partneriteteve pozitive me prindërit me anë të inkuadrimit të tyre në të gjitha vendimet të cilat ndikojnë në arsimimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Inkuadrimi i prindërve ofron mundësi të kuptohet roli të cilin ata realisht e kanë në të gjitha fazat e procesit të nxënies dhe zhvillimit të fëmijëve.

Me qëllim të promovimit të rolit të prindërve dhe pjesëmarrjen aktive në formësimin e aktiviteteve shkollore, çdo vit përgatitet Program për bashkëpunim me prindër i cili parashikon forma të ndryshme të aktiviteteve me qëllim të bashkëpunimit konstruktiv në relacionin: prindër – shkollë – shërbimi profesional – udhëheqësia e shkollës por edhe komunikim të hapur dhe fleksibil gjatë tërë vitit shkollor.

Qëllimet e programit janë:

  • Avancimi i bashkëpunimit dhe mirëbesimi i prindërve ndaj shkollës dhe ekipit të mësimdhënësve;
  • Promovimi i rolit aktiv të prindërve për idejimin, zbatimin dhe vlerësimin e aktiviteteve mësimore dhe jashtëmësimore;
  • Përforcimi i raporteve të bashkëpunimit mes prindërve me prejardhje të ndryshme etnike, fetare dhe kulturore;
  • Thellimi i shkathtësive jetësore tek prindërit si dhe formimi i shprehive për vetë-arsimim të vazhdueshëm;
  • Nxitja e vetëbesimit tek prindërit si dhe të raportit pozitiv ndaj bashkësisë.

Programi për bashkëpunim me prindër parashikon zbatimin e punëtorive edukative dhe kreative të cilat do të mundësojnë pjesëmarrjen aktive të prindërve në përcjelljen e kujdesshme të zhvillimit të gjithmbarshëm të fëmijëve dhe të të gjitha fazave, stadeve dhe veçorive të tij.

Përskaj punëtorive edukative dhe kreative, janë paraparë edhe një numër i madh i aktiviteteve tjera me prindër, si: ditë të hapura, festime familjare të ditëlindjeve në shkollë, shënimi i festave fetare në kuadër të familjes së ndonjërit prej nxënësve, zbatimi i përbashkët i ekskursioneve, piknikëve, organizimi i manifestimeve, shfaqjeve me rastin e Vitit të ri, 8 marsit, si dhe në fund të çdo viti shkollor. Në këtë mënyrë prindërit bëhen partnerë të shkollës gjatë zgjedhjes dhe formësimit të përmbajtjeve dhe aktiviteteve.

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi