Më 10 maj 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Pranë lumit” nga tema mujore “Pranvera në vendin tim” në kuadër të Eko sekcionit të Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Me qëllim që të krijohet atmosferë e këndshme pune, aktiviteti filloi me një lojë hyrëse. Aktiviteti vazhdoi me punë në grupe në të cilat nxënësit bënë elemente të mjedisit pranë lumit. Punimi në të cilin ishin paraqitur mjedisi i pastër dhe i papastër pranë lumit, u ekspozua në koridorin e shkollës.

Qëllimet e këtij aktiviteti janë: mbështetja e kureshtjes së fëmijëve për studimin dhe hulumtimin e fenomeneve natyrore, inkurajimi i nxënësve për ndjekje të pavarur të ndryshimeve në natyrë, stimulimi i klimës pozitive në grup si dhe sensibilizimi i nxënësve për më shumë mënyra të mundshme për shfrytëzimin e materialeve të mbeturinave në amvisëri.