• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 5 qershor 2014, nxënësit dhe arsimtarët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar pranë SHF “Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali” në bashkëpunim me ekipin...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi