• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 24 prill 2019, mësimdhësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin jashtmësimor sipas modelit Nansen. Nëpërmjet...

Më 23 prill 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitetin...

Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Todorka Nane dhe Nadica Nane realizuan aktivitetin ditor “Herbarium” në kuadër të temës “Përmbledhjet” nga “Eko sekcioni” i Programit vjetor...

Më 22 prill 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “E drejta e emrit” në kuadër të temës “Të drejtat e...

Мë 8 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Festat” nga...

Мë 30 mars dhe 2 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës...

Më 25 mars 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Gruri” në kuadër të temës “Nga fara deri te fryti”...

Më 24 mars 2019, mësimdhënësit Spasiçe Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev”, f.Borinë, me nxënësit e klasës së dytë realizuan aktivitete në...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi