• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Më 5 tetor 2018, mësimdhënëset Marina Simovska dhe Elida Aliti realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë i artit”. Qëllimet e...

Më 4 tetor 2018, mësueset Elizabeta Jovanovska dhe Ylbere Arifi realizuan aktivitetet interkulturore jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të seksionit të Artit. Qëllimet...

Më 1 tetor 2018, tandemi i mësimdhënësve Adila Nesimoska dhe Vesna Arbana Sela realizuan aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor me...

Më 21 dhe 28 shtator 2018, mësimdhënëset Tijana Bajraktarska dhe Hyrmet Alla realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë i artit”....

Gjatë muajit shtator 2018, tandemi i mësueseve Ardijana Ziberi dhe Olivera Gjorgjioska realizoi aktivitetet hyrëse jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor...

THIRRJE E HAPUR Modeli Nansen për arsimim interkulturor përmes aktiviteve të lira ose të projektit. Të nderuar mësimdhënës, Për shkak të interesimit të shfaqur nga ana e disa...

Fotografitë e nxënësve janë shpallur pas sigurimit të pëlqimit nga ana e prindërve/kujdestarëve të tyre.

Arkivi