Gjatë muajit tetor 2018, mësimdhënësit Shpëtime Daci dhe Biljana Minovska, së bashku me nxënësit e klasës së pestë realizuan aktivitete hyrëse jashtëmësimore me anë të të cilave njoftuan nxënësit me modelin  Nansen për arsim interkulturor.

Aktivitetet ishin të shoqëruara me lojëra të ndryshme hyrëse qëllimi i të cilave ishte që nxënësit të njoftohen mes veti dhe të bashkëpunojnë gjatë realizimit të tyre. Nxënësit treguan interesim dhe gatishmëri për pjesëmarrje në aktivitete.