• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Kapela për fëmijë

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Mirjana Nevenova dhe Fatmire Mahmudi bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Nëpërmjet lojës hyrëse “Lepurushi humbi kapelën”, nxënësit zbuluan temën e aktivitetit ditor. Gjatë realizimit të aktivitetit ditor “Kapela”, nxënësit bashkëpunuan me njëri-tjetrin dhe me ndihmën e fillit të leshit, fijeve të ndryshme dhe pëlhurës krijuan kapele dimri.

Qëllimet e aktiviteteve janë: përkrahja e komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv mes nxënësve dhe arsimtarëve nga dy bashkësi të ndryshme etnike, shtytja e kreativitetit dhe origjinalitetit tek nxënësit përmes shprehjes dhe krijimtarisë artistike, njoftimi i nxënësve me bazat e qëndisjes si mënyre e krijimtarisë shprehëse, si dhe pasurimi i fjalorit aktiv të nxënësve me fjalë të reja nga fusha e artit në të dy gjuhët.