• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Shtëpiza eskimeze

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Syzana Spahiu dhe Gjurgjica Marinova bashkë me nxënës të klasës së parë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Përjetime dimërore” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Realizimi i aktiviteteve ditore Shtëpiza eskimeze filloi me lojëra hyrëse. Nxënësit të ndarë në dy grupe bashkëpunuan me njëri tjetrin. Në hamer formuan shtëpiza eskimezësh duke shfrytëzuar kokrra fasuleje dhe kokoshka.

Qëllimet e aktiviteteve janë: nxitja e kuriozitetit për krijimtari figurative me gjësende të ndryshme jo standarde, ushtrimi i saktësisë dhe durimit gjatë prerjes, palosjes së letrës dhe ngjitjes së llojeve të ndryshme të kokrrave, përforcimi i marrëdhënieve bashkëpunuese në mes të anëtarëve të grupit si dhe aftësimi i nxënësve për modelim dhe konstruim me materiale të ndryshme.