• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

„Kartolina“

Në muajin dhjetor 2018, mësimdhënësit Deniz Recepov dhe Zujca Stojanova realizuan aktivitetin me temë: „Dëshirat e Vitit të Ri“, përmbajtja: „ Kartolina“  në kuadër të Eko sekcionit nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturorepër klasën e parë

Për realizimin e këtij aktiviteti nxënësit shfrytëzuan mjete të ndryshme të përbashkëta dhe punuan individualisht. Ata kishin ide të ndryshme dhe krijuan kartolina duke dëshmuar aftësinë krijuesefëmijërore.

Qëllimet e aktivitetit janë që te nxënësit të zhvillohet preciziteti gjatë manipulimit me letër dhe gërshërë, koordinimi midis syrit dhe motorikës  gjatë prerjes dhe radhitjes së elementeve me madhësi të ndryshme, si dhe kultivimi i aftësisë për bashkëpunim ekipor dhe në çifte gjatë realizimit të detyrave projektuese grupore.