• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Këndi i artit

Më 21 dhe 28 shtator 2018, mësimdhënëset Tijana Bajraktarska dhe Hyrmet Alla realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë i artit”. Qëllimet e aktiviteteve ishin: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grup; përkrahja e komunikimit konstruktiv dhe bashkëpunimit ndërmjet nxënësve dhe mësimdhënësve nga dy grupet etnike; mbështetja e kreativitetit dhe inovacionin midis nxënësve.