• sq
  • sq

Modeli Nansen për arsim interkulturor

Pranim-dorëzimi zyrtar dhe hapja e SHFDGJI “Fridtjof Nansen”

(15.10, 2008) Në prani të një delegacioni të lartë të MPJ të Mbretërisë së Norvegjisë, Qeverisë së Maqedonisë dhe vetëqeverisjes lokale, më 15 Tetor 2008 u bë pranimi teknik i shkollës fillore të rikonstruktuar në f. Prelubishtë.