• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интегрирано образование

Денови на екологијата

Во текот на март 2019. година, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Денови на екологијата” од Еко секцијата на Годишната програма за интеркултурни воннаставни активности.

Преку воведни игри и дискусија учениците ги открија дневните теми “Дожд” и “Ден на екологијата”. Тие работеа во групи во кои секој ученик индивидуално имаше задача да креира чадорче од различни материјали како и еко картички по повод Денот на екологијата.

Овие активности имаат за цел: проширување на стекнатите знаења на учениците поврзани со природните промени во пролетен период, откривање и толкување на меѓусебната поврзаност на природните појави во пролет, негување на позитивна социо-емоционална клима во групата, поттикнување на креативноста и творечка фантазија и трпеливоста кај учениците при изработка при креирање на изработки од различен материјал.

Расцутено дрво

На 11. март 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активност во рамки на Уметничката секција.

Активноста беше придружена од разни игра. На контурата нацртана во форма на стебло на дрво учениците боеја со четка и со прсти. Цветовите на дрвото ги реализираа со техниката печатење, користејќи темперни боји, со прсти ставаа печати.

Цели на активноста се: конструктивно меѓусебно соработување, поттикнување на соработнички односи во групата со етнички хетерогена структура како и поттикнување на креативноста и оригиналноста кај учениците преку ликовното изразување и творење.

Традиционални песни

On March 6, 2019, teacher’s tandem Jagoda Dimovska and Izet Jusufi with students of the sixth and seventh grade carried out activities from the section Get to know Macedonia of the Annual program for extracurricular intercultural activities.

The activities started with an introductory game, followed by a discussion about the Macedonian and Albanian traditions in terms of traditional songs and also what kind of songs are sung in certain events, several famous traditional Macedonian and Albanian songs were listed. Two songs were singled out as more popular: “Makedonsko devojche” and “Mora rrugë kah Manastiri” which the students learned and sang. In the concluding part of the activities, the students danced traditional Macedonian and Albanian dances to the aforementioned songs.

The objectives of the activities are: to promote love towards homeland, as well as to respect the cultural diversity in the Republic of Macedonia, to deepen the students’ interest in researching about folk music heritage of several ethnic groups in the Republic of Macedonia as well as to develop a tolerant and cosmopolitan view and spirit towards diversity of a linguistic, ethnic, religious, cultural character.

Шалче

Во текот на февруари и март 2019. година, наставниците Хирмете Ала и Тијана Бајрактарска заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Наставниците и учениците заедно дискутираа за топлата зимска облека и преку песната “Топла облека” ја открија темата на дневната активност. Во текот на реализацијата на дневната активност “Шалче “, учениците меѓусебно соработуваа и користеа разновидни материјали со кои изработија изработки во форма на шалчиња. Со помош на наставниците, учениците плетеа шалчиња користејќи волница во разни бои.

Цели на активностите се: поттикнување на соработнички односи во групата со етнички хетерогена структура, запознавање на учениците со основите на везењето како начин на творечко изразување, истрајно и трпеливо реализирање на ликовните задачи, како и креирање сопствен стил и израз при дизајнирање и креирање.

Кокичиња

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Елизабета Јовановска и Илбере Арифи наставниците Валентина Благоевска Петрушевска и Рејхан Рушити заедно со нивните ученици реализираа воннаставни интеркултурни активности од Уметничката секција.

Преку оваа активност, учениците од двата тандема имаа можност да се запознаат едни со други и да соработуваат при извршувањето на нивните задачи. Тие го исчистија паното од старите изработки, исекоа цвеќиња во форма на кокичиња и заедно ги поставија во ходникот на училиштето.

Цели на активностите се: поттикнување на меѓусебна успешна групна и тандемска соработка, поддржување на позитивна социо-емоционална клима во групата, оспособување на учениците за конструктивно меѓусебно договарање, поттикнување на детската оригиналност, креативност, како и развивање на одговорен и активен однос кон групните задачи.

Детски капи

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Мирјана Невенова и Фатмире Махмуди заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Преку воведната игра „На зајчето му загина капчето“ учениците ја открија темата на дневната активност. Во текот на реализацијата на дневната активност “Капа”, учениците меѓусебно соработуваа и со помош на волница, разновидни конци и платно учениците изработија детски зимски капи.

Цели на активностите се: поддржување конструктивна комуникација и соработка меѓу учениците и наставниците од две различни етнички групи, поттикнување на креативноста и оригиналноста кај учениците преку ликовното изразување и творење, запознавање на учениците со основите на везењето како начин на творечко изразување како и збогатување на активниот речник кај учениците со нови поими од областа на уметноста на двата јазика.

Моделирање плодови и кошнички

На 27. февруари 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Моделирање” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Активноста беше придружена од воведни игри. Учениците соработуваа меѓусебно и користејќи пластелин, тие изработија овошје и зеленчук како и кошнички во кои ги поставија изработените продукти.

Цели на активноста се: конструктивно меѓусебно соработување, помагање при реализирање на заеднички активности, поттикнување на соработнички односи во групата со етнички хетерогена структура како и поттикнување на креативноста и оригиналноста кај учениците преку ликовното изразување и творење.

Фотографиите од учениците се објавени по претходно добиена согласност од страна на нивните родители/старатели.

Месечна ахива