Во текот на месец ноември, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова ја реализираа активноста „Фустанот на есента“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за прво одделение.

За реализација на оваа активност,учениците во сооработка со наставниците користеа природни материјали – лисја со различни бои и облици и манипулирајќи со материјалите создадоа ликовна целина.

Целите на активноста се cоздавање на позитивна клима со хетерогена етничка структура и зајакнување на интерактивната работа, следење на природните промени во текот на есента, поттикнување на креативноста и подигнување на свеста кај децата за естетскиот изглед на групни финални производи.