На 22. март 2019. година, наставниците Дениз Реџепов и Зујца Стојанова со учениците од прво одделение ја реализираа активноста „Цветна градина“ во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Активноста протече во работна и динамична атмосфера. Учениците самостојно креираа цветови од пластични капачиња, цртаа пеперутки и птици. Нивните изработки се изложија на паноата во училница, формирајќи цветна градина.

Целта на оваа активност е поттикнување на учениците за самостоjно следење на промените во природата, проширување на детското искуство за поjавите во природата, како и согледување на нивната меѓусебна поврзаност, сензибилизирање на учениците за повеќе можни облици на искористување на отпадни материjали во домаќинството, како и поттикнување на детската оригиналност и иновативност при креирање нови продукти со пластичен отпаден материјал.