• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Нансен Модел за интеркултурно образование

Нереалното во приказните

На 2 и 9 октомври 2018, тандемот наставнички Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче ја реализираа дневната активност „Вештерки“ со учениците од 2 одд. како дел од месечната тема „Нереалното во приказните“. Активностите се реализираа со група 1 и 2.