• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Nansen modeli për arsim interkulturor

Nansen modeli për arsim interkulturor (NMAI) është model i ri në Republikën e Maqedonisë i cili mundëson integrim të suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve të bashkësive të ndryshme etnike nëpërmejt të një procesi bashkëkohor edukativo arsimor.
NMAI është model i arsimimit i cili i kultivon, inkurajon dhe integron në vehte vlerat multietnike, dygjuhësinë dhe njëkohësisht e promovon dhe mbështet bashkëpunimin në mes të nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve i cili është i themeluar mbi respektimin e dallimeve, duke ndërtuar me këtë rast një bashkësi kohezive multietnike.

Ky model është i zhvilluar dhe praktikisht i aplikuar në vitin 2007 pas një pune dyvjeçare në projekte për dialog dhe pajtim në shoqëritë e ndara pas konflikteve në Maqedoni. Prej atëherë, ky model aplikohet me sukses në disa shkolla fillore dhe të mesme të selektuara nëpër komuna të ndryshme në Maqedoni dhe tregon rezultate të shkëlqyeshme.

Integrimi si komponentë është një ndër karakteristikat themelore të shkollave të cilat e aplikojnë Nansen modelin për arsim interkulturor. Ky model e mbështet integrimin e nxënësve që iu përkasin bashkësive të ndryshme etnike, të cilët së bashku qëndrojnë dhe e përecjellin procesin mësimor (secili në gjuhen e vet amëtare) në ndërtesën e njejtë shkollore dhe në ndrrim të njejtë.

Përveç se promovohet integrimi i nxënësve, rrjedhimisht vjen edhe deri te integrimi i kuadrit mësimor, me përkatësi të ndryshme etnike ndërsa gjithsesi levërdi e rëndësishme është edhe integrimi në mes të prindërve të nxënësve të regjistruar.

NMAI ofron korelacion të shkathtë në mes të përmbajtjeve të programeve mësimore zyrtare dhe programeve të aktiviteteve me karakter joformal, jashtëmësimor, duke i begatuar në ndërkohë aktivitetet e integruara jashtëmësimore me qasjen dygjuhësore me metoden e lojës.

Aktivitetet inventive jashtëmësimore të integruara, nëpërmjet qasjes së individualizuar ndaj secilit nxënës, qasjes dygjuhësore si dhe formës tandeme e të vazhdueshme ekipore të punës, ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së gjithmbarshme të procesit edukativo-arsimor sikur edhe në zhvillimin e kompetencave dhe shkathtësive të shumta jetësore te nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, të domosdoshme për bashkëjetesë cilësore në bashkësitë me karakter multietnik.

Leverditë nga ky model i arsimimit janë:

Për nxënësit – aktivitete të pasura përmbajtësore jashtëmësimore të cilat do t’iu mundësojnë përfitimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, begatim të vazhdueshëm të njohurive, ndërtimin e vetëbesimit si dhe promovimin e komunikimit, socializimit, dialogut, tolerancës dhe tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve. Nxënësit gjithashtu marrin pjesë në aktivitete të shumta sportive dhe kulturore në dhe jashtë shkollës.

Për prindërit – program i posaçëm për bashkëpunim vjetor me prindër i cili e promovon rolin e tyre aktiv në shkollë dhe i nxit shprehitë për mësim të vazhdueshëm dhe për përfitim të shkathtësive , e përforcon bashkëpunimin në mes të prindërve dhe arsimtarëve të bashkësive të ndryshme etnike etj.

Për kuadrin arsimor dhe shërbimet profesionale – trajnim profesional, praktik dhe teorik për arsimim të integruar nëpërmjet të Qendrës për trajnim të NDC Shkup, puntori të llojllojshme dhe literaturë për punë, programe për zhvillim professional, sendërtim të vazhdueshëm të njohurive dhe shkathtësive etj.

Për shkollën – kushte më të mira për punë, pajisje dhe mjete të llojllojshme dhe bashkëkohore didaktike, mësojtore multifunksionale, mësim i rregullt dhe aktivitete jashtëmësimore cilësore, klimë pozitive socio-emocionale, komunikim i përmirësuar në mes të kuadrit të shkollës, prindërve dhe nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike, pjesëmarrje në aktivitete dhe ngjarje të shumta etj.

Arkivi